O autorze

Nazywam się Albert Kozik i studiuję historię sztuki, polonistykę i sino-logię na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem absolwentem Uniwersy-tetu Oksfordzkiego (magister historii sztuki i kultury wizualnej) i War-szawskiego (studia licencjackie z historii sztuki i polonistyki).

Interesuję się przede wszystkim dyscyplinami leżącymi na przecięciu historii sztuki i nauki, a zwłaszcza historią automatów, a także wszystkimi dziedzinami pokrewnymi, które wyjaśniają powstanie i roz-wój mechanicznej rzeźby w Europie, takimi jak historia filozofii, medy-cyny i mechaniki.

E-mail: albertkozik[at]gmail.com